Smiley
Smiley2
Smiley3
Lørdag 16 Januar 2021 Log inn - Registrer     
 Startside  Humor  Styret  Historie  Forum  Vedtekter  Linker  FAQ  Kontakt  Søknadskjema  Gjestebok

 

Stiftet

Aar 2004. Den 3de måned. Den 7ende dag

 

VEDTEKTER

FOR

STELLA POLARIS MOTORCYCLE CLUB NORWAY

 

VEDTEKTENE ER GODKJENT PÅ STIFTELSESMØTET 7. MARS 2004

JUSTERT PÅ ÅRSMØTET 2007

JUSTERT PÅ ÅRSMØTET 2009

JUSTERT PÅ ÅRSMØTET 2011

JUSTERT PÅ ÅRSMØTET 2013

 

 

§ 1  KLUBBENS NAVN

 

Klubbens navn er: STELLA POLARIS MOTORCYCLE CLUB NORWAY - forkortet til STELLA POLARIS MC NORWAY

 

§ 2  LOVER

 

STELLA POLARIS MC NORWAY følger de til enhver tid gjeldende lover for Den norske Frimurerorden samt disse Vedtekter som godkjennes på klubbens årsmøte.

§ 3  VÅRT MOTTO OG VÅRT VÅPEN

 

Klubbens motto er Frihet, Vennskap og Omtanke.  Vårt våpen er Polarstjernen.

 

§ 4  KLUBBENS FORMÅL

·         Å være et tilbud til alle brødre som har glede av MC, og som har et ønske om å møte andre brødre på 2-hjul.

·         Å arbeide for godt sosialt felleskap, 

·         Å bidra på beste måte til trafikkskadde barns velferd, samt bidra til trafikkopplæring blant barn og unge.

·         Å bidra til å øke medlemmenes ferdigheter i trafikken i den utstrekning medlemmene finner det ønskelig.

·         Å påse at det årlig gis en gave som støttes av klubbens formålsparagraf

Denne gaven er heretter kalt ”OMTANKEN”.

 

Klubben har ikke til hensikt, på noen måte, å representere Den norske Frimurerorden.

 

 

§ 5  MEDLEMMER

Alle som er medlemmer i Den norske Frimurerorden, kan tas opp som medlem.

Selv om klubben er en MC-club, er alle som ønsker å støtte klubben økonomisk eller ved praktisk virke, velkommen som medlemmer.

For å være medlem, må alle betale sin kontingent, vedtatt på klubbens årsmøte, samt betale et beløp tilsvarende en tank bensin til ”OMTANKEN”.

 

NYE brødre som melder seg inn etter 1. oktober, blir godskrevet for kommende år.

Disse føres på egen konto i regnskapet

 

§ 6  KLUBBSTYRE

 

STELLA POLARIS MC NORWAY ledes av et styre som blir valgt på Årsmøtet.

President og Skattmester velges separat på Årsmøtet - vekselvis hvert annet år.  Minste antall medlemmer i styret er 5.

Ved stemmelikhet avgjør Presidentens stemme

Styret kan oppnevne Utvalg uten behandling av Årsmøtet

 

Konstituerende styremøte skal holdes senest 1 måned etter Årsmøtet.

Det valgte styret konstituerer seg selv. 

De valgte styremedlemmer gis egne ansvarsområder.

På dette møtet bestemmes også hvem som skal ha Prokura.

De nødvendige dokumenter til Brønnøysundregisteret gjøres klare på møtet.

 

STELLA POLARIS MC NORWAY skal avholde minst 6 styremøter pr år.

Det føres protokoll fra hvert styremøte, i nummerisk rekkefølge.

Godkjente protokoller skal limes inn i Møteprotokollen.

 

 

§ 7  OMTANKEN

 

Styret skal påse at det årlig gis en gave som støttes av klubbens formålsparagraf.

Denne gaven er heretter kalt ”OMTANKEN”.

 

OMTANKEN skal gis som støtte slik at den bidrar på beste måte til trafikkskadde barns velferd, samt å bidra til trafikkopplæring blant barn og unge.

 

Styrets innstilling, til hvem som skal motta OMTANKEN, legges fram for årsmøtet.

Årsmøtet beslutter hvem som skal motta OMTANKEN.

Årsmøtet kan godkjenne at fjorårets innsamlede beløp, kan deles - hvis behov.

 

Alle medlemmer må, hvert år, betale et beløp tilsvarende en tank bensin til ”OMTANKEN”.

 

Styret skal informere medlemmene om årsmøtets beslutning samt informere om når og hvor overleveringen skal finne sted.

 

Styret vedtar hvem som skal representere klubben ved overleveringen av OMTANKEN.

 

Denne paragraf i vedtektene, kan bekjentgjøres for de som vil søke om midler.

 

 

§ 8  MØTER OG TURER

 

Møter holdes så ofte som klubbstyret finner det påkrevet, eller når 25 % av medlemmene krever det.

På medlemsmøter kan styret invitere spesielle gjester.

Styret planlegger turer og besøk i andre loger og bekjentgjør dette.

Et medlem kan fremsette et hvilket som helst forslag til behandling.

Hvis forslaget ikke er mottatt 1 uke før styremøte, kan Presidenten utsette behandlingen til neste styremøte.

 

§ 9  ÅRSMØTET

 

Årsmøtet er STELLA POLARIS MC NORWAY høyeste organ.

Ordinært årsmøte avholdes i løpet av første kvartal hvert år.

Styret innkaller til årsmøtet med 4 ukers varsel.

 

1.                    Årsmøtet behandler følgende saker:

       1.   Valg av ordstyrer

2.      Godkjenne innkallingen til Årsmøtet

3.      Valg av referent

4.      Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

5.      Valg av Tellekorps

6.      Styrets årsberetning

7.      Regnskap

8.      Rapport fra kritisk revisor

9.      Fastsettelse av kontingent og innmeldingsgebyr for kommende år

10.  Innkomne forslag

11.  Behandle forslag til hvem ”Omtanken” skal tildeles

12.  Valg av

a)     President eller Skattmester for 2 år

b)     Styremedlemmer for 2 år

c)     Revisor for 2 år

d)     Hedersmerkeutvalg på 3 medlemmer.  2 medlemmer velges vekselvis hvert annet år, samt ett medlem som velges hvert år.

e)     Valgkomité på 2 medlemmer som velges vekselvis hvert annet år               + 1 varamann som velges for 1 år

13.  Bekjentgjøre årets foreløpige møte- og turplan 

2.

President og Skattmester skal velges vekselvis hvert annet år.

3.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 2 uker før

4.

Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte medlemmer.

5.

Alle som har betalt sin kontingent før årsmøtet, kan avgi sin stemme.

6.

Vedtak avgjøres ved simpelt flertall.

7.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall
8.

Styret har anledning til å invitere gjester til årsmøtet
9.

Årsmøtet kan kun behandle saker som er nedfelt i disse Vedtekter

10.

Medlemmer kan la seg representere med stedfortreder med fullmakt

 

 

§ 10  AVDELING

 

Brødre tilhørende losjer under Den norske Landsloge, tilhører den ordinære klubben.  Dette er Chapter nummer I og benevnes C I.

  

Det er mulig å danne egne avdelinger av STELLA POLARIS MC NORWAY i andre område av landet, ved å henvende seg til styret i Oslo.

 

 

 

§ 11  VEDTEKTSENDRING

 

Disse vedtekter kan kun endres av Årsmøte i STELLA POLARIS MC NORWAY.

 

 

§ 12  OPPLØSNING

 

Dersom STELLA POLARIS MC NORWAY blir oppløst, tilfaller klubbens aktiva

Den norske Frimurerorden.

 

 

 

Hjelp Utskriftsvisning
Opphavsrett www.stellapolarismc.no © 2020